Vragen en antwoorden

Contact

WOZ-waarde 

Het wel of geen bezwaar maken van de WOZ-waarde is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie, omstandigheden en belangen. Die keuze moet u zelf maken. Het is dan ook raadzaam om kritisch te kijken naar de WOZ-beschikking en voor uzelf na te gaan of het in uw geval wenselijk is bezwaar te maken.  

Als u meer wilt weten kunt u kunt zonder verplichtingen een adviesgesprek aanvragen. 

Adviesgesprek aanvragen

Na ontvangst van de WOZ-beschikking (aanslag) heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken, te rekenen vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet. Dit is de wettelijke termijn waarbinnen u bezwaar kunt indienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Het is van groot belang om deze termijn goed in de gaten te houden, aangezien te laat ingediende bezwaren niet door de gemeente in behandeling worden genomen. Door tijdig een bezwaar tegen de WOZ-waarde in te dienen, kunt u eventuele onjuistheden aanvechten en wijzigingen laten doorvoeren.

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum. 

Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waarde van alle panden. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand. Het computermodel vergelijkt zo alle verkopen met de andere panden. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht.


Voor bedrijfspanden gebruikt de gemeente andere taxatiemethoden en computermodellen die bijvoorbeeld uitgaan van de verhuurwaarde of de herbouwwaarde.

Er zijn verschillende redenen waarom de WOZ-waarde niet klopt. De belangrijkste redenen zijn:

  • Onvolledige of onjuiste informatie/ gegevens: De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente doormiddel van taxatiesofteware. Deze software berekend de waarde van het vastgoed aan de hand van verschillende factoren, zoals de locatie, de grootte, de bouwkundige staat en de bestemming. Het komt zeer regelmatig voor dat de gemeente niet over alle relevante informatie beschikt, of dat de informatie die ze wel heeft onjuist of onvolledig is. Dit kan leiden tot een te hoge of te lage WOZ-waarde.
  • Technische moeilijkheden: Het is niet altijd eenvoudig om de waarde van zakelijk vastgoed te bepalen. Zakelijke panden kunnen een complex karakter hebben die per pand en gebruiker kunnen verschillen, bijvoorbeeld speciale installaties of speciefiek eisen voor de gebruiksmogelijkehden. Het is voor de gemeente onmogelijk om deze elementen per pand en gebruiker correct in te schatten.
  • Subjectieve beoordeling: De waardering van zakelijk vastgoed is in zekere mate subjectief. De gemeente moet een inschatting maken van de marktwaarde van het vastgoed. Deze inschatting is gebaseerd op de input in het taxatiesysteem en juist dit taxatiesysteem heeft geen of beperkete mogelijkheden om subjecttieve waardeinvloeden te verwerken.

De WOZ-waarde van zakelijk vastgoed heeft een belangrijke invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB). Als de WOZ-waarde te hoog is, moet u onnodig veel OZB betalen. Het is daarom belangrijk om de WOZ-waarde van zakelijk vastgoed regelmatig te controleren. Als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is, kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

De gemeente verzoekt om deze gegevens op basis van de wettelijke bepalingen in de Wet Woz en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) onder verwijzing naar de artikelen 31 Wet Woz en 47 AWR en benadrukt dat het verstrekken van de gegevens verplicht is. Echter, het niet verstrekken van deze gegevens heeft geen directe gevolgen. In het meest extreme geval kan de gemeente bij een eventueel bezwaar de bewijslast omdraaien. Dit betekent dat u zelf moet aantonen dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is. Dit kan echter pas nadat de gemeente een officiële informatiebeschikking heeft genomen, waar u bezwaar en beroep tegen kunt aantekenen.

Als het huurcontract als bedrijfsgevoelige informatie wordt beschouwd, is het raadzaam om het huurcontract niet zomaar aan de gemeente te verstrekken. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat huurder en verhuurder bij het sluiten van een huurovereenkomst ook afspraken maken over geheimhouding van de huurgegevens. In dat geval is het niet verstandig om de gegevens zonder meer aan de gemeente te verstrekken.

Bij een object in aanbouw wordt de WOZ-waarde bepaald op basis van de waarde van de grond, de bouwkosten en het percentage van object dat klaar is. De WOZ-waarde bepalen voor een object in aanbouw is anders dan voor een bestaand object.

Reclamebelasting

Reclamebelasting geldt voor alle openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld reclame-uitingen op, aan of voor gevels, ramen en etalages van winkels en bedrijfspanden. Denk hierbij aan gevelreclames, sandwichborden, uithangborden, lichtreclames, letterreclames en raamreclames.

Degene die het meeste voordeel van de reclame heeft, betaalt de reclamebelasting. Dit geldt voor als u reclame maakt voor uw eigen naam, zaak of product. Maar ook voor de merkreclame van een fabrikant of importeur, aan bijvoorbeeld uw gevel, moet u betalen.

Waarom heffen gemeenten reclamebelasting? De reclamebelasting kent in eerste instantie een regulerend karakter. Door openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg te belasten, kan de gemeente het gebruik van reclame reguleren.

Bouwleges

Leges zijn een soort heffingen die door de gemeente worden opgelegd. Wanneer u gebruikmaakt van een gemeentelijke dienst of product, ontvangt u meestal een factuur voor de kosten. De Legesverordening bepaalt wie leges moet betalen en waarvoor. Elk jaar stelt de gemeenteraad een tarieventabel vast.

Leges worden in rekening gebracht wanneer de vergunning in behandeling is genomen en de gemeente daarvoor kosten heeft gemaakt.
U betaalt daarom ook leges als de vergunning wordt geweigerd of als u de aanvraag intrekt voordat een beslissing is genomen. In sommige gevallen betaalt u dan wel een lager legesbedrag. 


Vergunning intrekken na verlening

Wilt u uiteindelijk geen gebruik maken van de vergunning, dan krijgt u geen geld terug. Is de vergunning eenmaal verleend, dan mag u deze wel laten intrekken, maar de leges moet u toch betalen.

Erfbelasting

U betaalt erfbelasting als u een erfenis krijgt. Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de overledene. En van het bedrag dat u erft.

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgestelde notariële akte waaruit blijkt wie er is overleden, met wie hij of zij was gehuwd, wie zijn of haar kinderen zijn, of er al dan niet een testament door de overledene is gemaakt, wie de erfgenamen en voor welk deel zij dit zijn, of er een executeur of bewindvoerder is, en al hetgeen wat verder nodig is om te doen blijken dat de in de verklaring genoemde erfgenamen over de nalatenschap mogen beschikken.

Neem de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar van overlijden. Of de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar ná overlijden, als deze bekend is. Kies de laagste waarde, dat is voor u het voordeligst.

Is de WOZ-waarde van het jaar ná overlijden nog niet bekend? Neem dan de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Blijkt na het doen van aangifte dat de WOZ-waarde van het jaar na overlijden lager is? Dan mag u bezwaar indienen, ook na de bezwaartermijn van 6 weken.

Heeft u geen tijd of voldoende kennis om een bezwaarprocedure te voeren?

Neem vandaag nog contact met ons op om te kijken hoe wij u kunnen helpen om geld en tijd te besparen.