LOKALE HEFFINGEN EN LEGES

Alle gemeenten en waterschappen heffen belastingen en leges. Per gemeente en waterschap kunnen deze verschillen. De kosten van deze heffingen en leges blijven elk jaar stijgen. Het beoordelen of u niet te veel betaalt, is dan ook lastig.

Bent u het niet eens met een aan u opgelegde aanslag door het waterschap en/of de gemeente dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Het voeren van een bezwaar- (hoger)beroepsprocedure tegen een foutieve of te hoge aanslag kost vaak veel tijd en energie.

Wij kunnen u van dienst zijn bij de onderstaande, heffingen belastingen en leges:

Gemeentelijke belastingen, heffingen en WOZ:

 • Onroerendezaakbelasting OZB / WOZ-waarde (zie WOZ);
 • Belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
 • Baatbelasting;
 • Reclamebelasting;
 • Precariobelasting;
 • Rioolheffing;
 • Reinigings- en afvalstoffenheffing;
 • Leges (omgevingsvergunning / bouwleges).

Waterschappen:

 • Watersysteemheffing gebouwd / ongebouwd / ingezetenen
 • Zuiveringsheffing
 • Verontreinigingsheffing

Wat kan TIP Vastgoed voor u doen:

 • Als blijkt dat aanslagen of leges te hoog of onterecht aan u zijn opgelegd, voeren wij voor u de gehele bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure om de aanslag te verlagen of te vernietigen.

Wat zijn de kosten:

 • De meeste advies werkzaamheden op het gebied van de lokale heffingen en leges doen wij op basis van No Cure No Pay. Bij een gewonnen procedure ontvangt u van de gemeente een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.
 • Deze tegemoetkoming dekt in veel gevallen bijna alle kosten die wij bij u in rekening brengen.
 • Het inhuren van ons kan u alleen maar geld opleveren.