ERFBELASTING

Als u als erfgenaam een erfenis ontvangt bent u in veel gevallen erfbelasting verschuldigd.

De hoogte van de erfbelasting hangt af van uw relatie tot de overledene, de waarde van de erfenis en of er sprake is van eventuele (gedeeltelijke) vrijstellingen.

Hoeveel erfbelasting betaalt u:

Waarde erfenis (2016) Partner en
(pleeg)kinderen
Kleinkinderen
en verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
€ 0 – € 121.902 10% 18% 30%
€ 121.903 en meer 20% 36% 40%

Indien één of meerdere onroerende zaken (woningen en of ander vastgoed) onderdeel uitmaken van de boedel van de erflater, dan betaalt u erfbelasting over de waarde van deze onroerende zaken.

De WOZ-waarde van de onroerende zaak is hierbij de grondslag voor het te betalen bedrag aan erfbelasting. De WOZ-waarde kunt u alleen verlagen door bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking.

De besparing op de erfbelasting bij het verlagen van een te hoge WOZ-waarde kan u al gauw duizenden euro’s besparen.

Wat kan TIP Vastgoed voor u doen:

  • Als blijkt dat de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente te hoog of onterecht is opgelegd, voeren wij voor u de gehele bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure.

Wat zijn de kosten:

  • De advies werkzaamheden voor het voeren van de bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure doen wij op basis van No Cure No Pay. Bij een gewonnen procedure ontvangt u overigens van de gemeente een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Deze tegemoetkoming dekt in veel gevallen bijna alle kosten die wij bij u in rekening brengen.